Årsmöte

Varmt välkomna till PEDALs årsmöte fredagen den 25/11 kl. 18:00!

Vid årsmötet kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag på en ny styrelse utifrån inkomna ansökningar. Det är sedan årsmötet som beslutar hur den nya styrelsen kommer bli.

I enlighet med PEDALs stadgar kommer även följande bestämmas:

– Fastställandet av medlemsavgiften
– Val av revisor
– Godkänna verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen
– Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
– Besluta om hedersmedlemskap för avgående styrelsemedlemmar
– Eventuella motioner och propositioner kommer att behandlas.

Motionsrätt tillkommer medlemmar i PEDAL.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, den 11/11, och kommer bli publicerade tillsammans med eventuella propositioner från styrelsen innan årsmötet.
Motioner skickas till pedal@pedalivaxjo.se.

Som medlem i PEDAL har du rösträtt i alla frågor som tas upp under mötet. Omröstning sker öppet, såvida ingen medlem begär sluten omröstning. I omröstning där utfallet blir lika har ordförande i PEDAL utslagsröst.

Vi kommer att bjuda på fika, kaffe och te så kom på mötet och gör din röst hörd. Det är DU som har makten med din närvaro! Vi håller till i sal K1081.