Stadgar

Stadgar för PEDAL (Pedagogalliansen)

Antagna 980512

Reviderade stadgar antagna: 981123, 991103, 001116, 010308, 011108, 021107,

031106, 041111, 051110, 061116, 071122, 081112, 090217, 091109, 100222, 101130, 130313, 140515, 141128, 151127, 161125, 171017, 171124,  180423, 180525

 • 1 Namn och sammansättning.

PEDAL står för Pedagogalliansen och är en ideell förening som främst riktar sig till lärarstuderande i Växjö vid Linnéuniversitetet.

Föreningen består av styrelse, utskott, arbetsgrupper och övriga medlemmar.

 • 2 Syfte.

PEDAL skall:

 • Hjälpa studenter på lärarutbildningen att påverka sina respektive kurser.
 • Verka för att diskutera, påverka och belysa utbildningsfrågor både lokalt, regionalt och nationellt om möjlighet finns.
 • Verka för ett bra samarbete mellan studenter, lärare, institutioner och nämnder.
 • Stärka gemenskapen mellan lärarstudenter.
 • 3 Medlemskap i PEDAL.

Medlemskap erbjuds alla lärarstudenter vid Linnéuniversitetet. För utomstående som vill delta i Pedals aktiviteter finns temporära medlemskap som kan köpas av alla.

För medlemskap krävs att medlemsavgiften är betald samt att vederbörande fyllt 18 år.

Alla medlemmar i styrelsen samt utskotten skall vara betalande medlemmar av ordinarie medlemskap.

Medlemmar i lärarstudenternas förening i Kalmar, KAROLIN, har rätt att delta i PEDALs evenemang på samma villkor som en medlem i PEDAL. Studenter som byter studieort till Växjö från Kalmar ska ha möjlighet att få ett medlemskap i PEDAL motsvarande det de har i KAROLIN utan några extra omkostnader, mot att de uppvisar någon sorts kvittens eller medlemskapskort.

 • 3.1 Temporärt medlemskap.

Temporärt medlemskap erbjuds alla som inte redan är medlem i PEDAL. Detta är menat att involvera andra än lärarstudenter i Pedals verksamhet. Temporära medlemskap erbjuds endast på aktiviteter där ansvarande styrelsemedlemmar har på förtid bestämt att temporära medlemskaps kommer godkännas.

 • 3.2 Ordinarie medlemskap.

Ordinarie medlemskap erbjuds personer som är lärarstudent vid Linnéuniversitet

 • 3.3 Hedersmedlemskap

Hedersmedlemskap nomineras automatiskt till den som suttit i Pedals styrelse under ett (1) verksamhetsår. Medlem som med extra värdefullt arbete och förtjänstfullt engagemang stöttat PEDAL och Pedals verksamhet kan nomineras till hedersmedlem via motion följande motivering till valberedningen innan årsmötet. Valberedningen väljer upp till tre kandidater som sedan röstas om tillsammans med avgående styrelsemedlemmar under årsmötet. Sittande valberedning kan ej nomineras. Utöver föregående styrelsemedlemmars Hedersmedlemskap kan högst tre (3) Hedersmedlemskap delas ut under årsmötet.

Som tack för sitt arbete är Hedersmedlemmen medlem i PEDAL så länge som personen önskar. Beslut om samtliga Hedersmedlemskap ska tas vid ordinarie årsmöte och röstas om individuellt per nominerad Hedersmedlem. Därefter bokförs Hedersmedlemskap i medlemskapspärmen.

 • 3.4  Medlemskapsregler vid studieuppehåll.

För medlemmar som väljer att begära studieuppehåll i upp till ett (1) år, förlängs deras medlemskap automatiskt i ett (1) år, om detta meddelas styrelsen.

 • 3.5 Medlemskapsregler vid kompletterande pedagogiska kurser

För medlemmar som väljer att läsa kompletterande kurser efter avslutat program, krävs att en ny medlemsavgift avläggs för att fortsatt vara medlem.

 • 3.6 Uteslutande av medlemmar.

Medlem som skadat föreningens syfte eller anseende kan uteslutas på plats med omedelbar verkan av en majoritet i styrelsen.

Vid misskötsel under Pedals evenemang kan medlem tilldelas officiell varning och omedelbart tvingas lämna aktiviteten. Ärendet diskuteras under nästkommande styrelsesammanträde där medlemmen kan kallas och varaktigheten på varningen beslutas samt protokollförs. Vid ytterligare överträdelser under varningens period fattar styrelsen beslut kring uteslutande och eventuell uteslutningsperiod.

 • 3.7 Medlemskapsregler vid byte av utbildning inom lärarutbildningen

Vid byte av utbildning inom lärarutbildningen kan medlemskap förlängas kostnadsfritt om sittande styrelse meddelas om bytet av utbildning och den som byter utbildning redan betalat för medlemskap för hela studietiden. Förlängningen kan bara ske om bytet sker till en utbildning som också inkluderas av den pedagogiska utbildningen. Annars ska medlemskapet upphöra i enlighet med vanliga medlemskapsregler.

 • 4 Medlemsavgift.

Beslutas vid årsmötet.

 • 5 Verksamhetsår.

Verksamhetsåret löper från 1:a januari till och med 31:a december samma år. Från årsmötet fram till den 1:a januari består av en inlärningsperiod där föregående styrelse introducerar den nya.

 • 6 Årsmötet.

Årsmötet skall:

 • Hållas en gång per år i slutet av november.
 • Upprätta en röstlängd.
 • Fastställa medlemsavgiften.
 • Välja en till två revisorer.
 • Godkänna verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen.
 • Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Tillsätta styrelse, på förslag av valberedningen och vid årsmötet inkomna nomineringar. Representanter från olika inriktningar inom lärarutbildningen bör eftersträvas.

Följande styrelseposter ska tillsättas vid årsmötet:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Aktivitetsansvarig
 • Två utbildningsansvariga
 • Två socialt ansvariga
 • Web/Infoansvarig
 • Jobbansvarig

Då valberedningen inte funnit tillräckligt antal kandidater för att fylla antalet poster i styrelsen delegerar årsmötet styrelsen att snabbast möjligt hitta kandidater och tillsätta platserna. Detta gäller även om någon post under året blir vakant.

 • 6.1 Motionsrätt.

Motionsrätt tillkommer medlemmar i PEDAL.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 • 6.2 Kallelse.

Kallelse till årsmötet skall utgå senast fyra veckor före årsmötet.

 • 6.3 Rösträtt.

Rösträtt tillkommer alla medlemmar i PEDAL.

 • 6.4 Närvaro.

Årsmötet är offentligt.

 • 6.5 Beslutsformer.

Omröstning sker öppet, såvida ingen medlem begär sluten omröstning. I omröstning där utfallet blir lika har ordförande i PEDAL utslagsröst.

 • 6.6 Extra årsmöte.

Extra årsmöte hålles då en majoritet av styrelsen, eller minst 2/3 av medlemmarna, så kräver.

 • 7 Styrelsen.

Styrelsen skall bestå av elva medlemmar:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Aktivitetsansvarig
 • Två utbildningsansvariga
 • Två Socialt ansvariga
 • Web/ info ansvarig
 • Jobbansvarig

Om en post är vakant, ska styrelsen sträva efter att tillsätta den under ett insatt medlemsmöte.

Väljas för ett verksamhetsår. Vara beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst 50 % av styrelsens totala antal medlemmar är närvarande.

Upprätta förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Fastslår budget.

Utser representanter för PEDAL i olika sammanhang.

Tillsammans ansvara för hemsidans innehåll.

Sammanträda minst en gång i månaden under verksamhetsåret bortsett från juni, juli och augusti.

Ansvara för merparten av informationsspridningen och marknadsföringen.

Alla styrelsemedlemmar äger yttrande- och rösträtt.

Röstning sker öppet såvida ingen medlem begär sluten omröstning.

Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

Ordförande är mötesordförande. Vid dennes frånvaro blir vice ordförande mötesordförande.

Ordförande och kassör agerar firmatecknare tillsammans.

Ledamot som ej kan deltaga på styrelsemöte skall meddelas till ordförande snarast möjligt.

Ledamot som vill ha en egen punkt på dagordningen skall meddela detta till presidiet innan mötet.

 • 8 Presidiet.

Består av ordförande och vice ordförande.

 • 8.1 Ordförande

Agerar firmatecknare tillsammans med kassör

Leder styrelsens arbete under året.

Ansvarar för att kallelse till årsmötet utannonseras.

Upprättar verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

Skickar ut kallelse till styrelsemötet minst två dagar innan styrelsemötet.

Ansvarar för kontakten med Lärarutbildningskansliet.

Skall på ett effektivt sätt fördela arbetsbördan inom styrelsen.

 • 8.2 Vice ordförande

Är kontorsansvarig och skall se till att det alltid finns någon på kontoret under öppettider. Ansvarar för att kontoret ser representativt ut. Ansvarar för kontakten med sponsorer. Ansvarar för kontakten med eventuella samarbetsföreningar och samarbetsföretag vid större inköp och beställningar som rör hela föreningen.

 • 9 Kassör och ekonomi.

Det ekonomiska året löper från 1 november till 31 oktober. Kassören skall i början av verksamhetsåret lämna ett budgetförslag byggt på utskottens dito. Budgetförslaget skall göras i samråd med presidiet.

Kassören ansvarar för det kontinuerliga bokföringsarbetet i föreningen och ska vid behov kunna redovisa föreningens ekonomiska situation på styrelsemötena.

Kassör och ordförande agerar firmatecknare tillsammans.

Kassören ansvara för att protokollen skickas in till PEDAL:s revisor/revisorer.

 • 9.1 Revidering.

Föreningens verksamhet ska årligen revideras. Revisorerna ska få föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och ekonomiska handlingar senast två veckor före årsmötet.

 • 10 Sekreterare.

Skickar protokollen inom en vecka för justering till mötesordförande och justerare. Dessa har sedan tre dagar på sig att göra justeringar. Senast två veckor efter mötet skall protokollet finnas justerat och underskrivet på Pedals kontor. Är också ansvarig för medlemsregistret och dess uppdaterande.

 • 11 Web/infoansvarig.

Har ansvar för att hemsidan uppdateras och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Skall också ansvara för att kontorets dator fungerar och har de program som behövs för att på ett bra sätt kunna bedriva föreningsarbetet. Ansvarar för all marknadsföring av föreningen och dess arrangemang. Ansvarar även för att infomejl skickas ut till föreningens medlemmar.

 • 12 Jobbansvarig

Jobbansvarig skall fungera som en länk mellan PEDAL och slottsstallarnas styrelse, och eftersträva att kontinuerligt ta del av information som rör Slottsstallarnas verksamhet. Denna ansvarar även för rekrytering av personal till de tillfällen då PEDAL ansvarar för Slottsstallarna.

 • 13 Utskotten.

Utskotten i PEDAL bör vara:

– Utbildningsutskottet (STOOL, Studieorienterade orangeoverallklädda lärare)

– Sociala utskottet (POOL, Partyfixande orangeoverallklädda lärare)  

– Aktivitetsutskottet (FIOOL, FritidsIntresserade OrangeOverallklädda Lärare)

Utskotten har inte beslutsrätt utan endast förslagsrätt till PEDALs styrelse. Styrelsen äger rätt att delegera beslutsrätten till utskotten.

Varje utskott skall lämna förslag på verksamhetsplan samt budget till styrelsen senast 4 veckor efter årsmötet.

De ansvariga för utskotten väljer de utskottsmedlemmar dessa önskar.

De som innehar posterna ”utskottsansvariga” i PEDALs styrelse är sammankallande i utskotten. Dessa ansvarar också för att informationen från utskotten vidarebefordras till styrelsen och vice versa. De ansvariga i varje utskott ska i början av verksamhetsåret göra ett förslag var till budget för sin verksamhet under året. Denna måste godkännas av styrelsen. Styrelsen skall informeras då nya utskottsmedlemmar tillsatts.

 • 13.1 Utbildningsutskottet: STOOL

Skall:

 • Bevaka lärarutbildningen i Växjö vid Linnéuniversitet
 • Sträva efter att ordna olika föreläsningar och seminarier (minst en per termin) som kan tänkas vara av intresse för föreningens medlemmar. Detta kan med fördel göras i samarbete med fackförbunden.
 • Sträva efter att inneha platser i styrelser, nämnder och grupper där föreningsmedlemmarna har intresse, genom att föreslå och nominera lämpliga kandidater.
 • Vidarebefordra information till medlemmarna via Web/ info ansvarig.
 • 13.2 Sociala utskottet: POOL

Skall:

 • Ansvara för föreningens sociala och kulturella evenemang.
 • Sträva efter samarbete med andra föreningars motsvarighet till PEDALs sociala utskottet POOL.

Ansvarige skall se till att ordna jobbare till samtliga evenemang samt se till att tiderna samordnas.

 • 13.3 Aktivitetsutskottet, FIOOL

Skall:

 • Ansvara över de idrotts-, och aktivitetsorienterade händelserna i PEDAL.
 • Sträva efter samarbeten med rörelser som ordnar aktiverande aktiviteter.
 • 14 Kickoffgruppen.

Styrelsen utser endast en kickoffansvarig som är ordförande och sammankallande i kickoffgruppen. Den kickoffansvariga tillsätter i samråd med styrelsen kickoffgruppens medlemmar. Denna ansvarar också för att informationen från gruppen kommer vidare till styrelsen och vice versa. Gruppen skall i samband med de nya studenternas studiestart ansvara för att sociala aktiviteter av olika slag anordnas, med strävan mot att dessa aktiviteter ska passa alla.

Eventuellt överskott från kickoffen skall oavkortat gå till föreningen.

 • 15 Valberedningen.

Styrelsen skall ungefär fyra veckor innan årsmötet tillsätta en valberedning genom ett medlemsmöte. Denna skall bestå av en sammankallande avgående styrelsemedlem, samt minst två andra avgående styrelsemedlemmar. Utöver dessa fyra ska förslagsvis två medlemmar i PEDAL som inte ingår i styrelsen ingår i valberedningen.

Ifall ingen i den nuvarande styrelsen avgår, delegeras den sammankallande valberedningsposten till en medlem vald genom ett medlemsmöte. Valberedningens uppgift är att presentera kandidater till ny styrelse, revisorer och hedersmedlemmar. Dessa skall presenteras senast två veckor före årsmötet.

 • 16 Stadgeändringar.

Förslag till ändringar av föreningsstadgarna lämnas skriftligen till styrelsen minst två veckor före nästkommande årsmöte. Det åligger styrelsen att yttra sig över förslaget. Förändringen görs om förslaget går igenom med minst 2/3 majoritet på årsmötet. Motioner och propositioner gällande förslag till stadgeändringar skall finnas medlemmarna tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

 • 17 Misstroendeförklaring

35 medlemmar eller samtliga revisorer kan väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot.

En anmälan om misstroende ska innehålla samtliga 35 underskrifter, eller samtliga revisorers underskrifter. En motivering om varför misstroende väcks. Samt mot vem eller vilka detta väcks.

Frågan om misstroendeförklaring, innehållande allt som nämns ovan,  anmäls till sittande styrelse. När sådan anmälan inkommit ska styrelsen kalla till medlemsmöte inom tjugoen (21) dagar för att enbart behandla frågan om misstroendeförklaring. Vid fråga om misstroendeförklaring skall samtliga röster på medlemsmötet avges genom sluten votering.

Vinner fråga om misstroendevotering bifall av två tredjedelar (2/3) av de närvarande vid det behandlande medlemsmötet, entledigas styrelseledamoten eller styrelseledamöterna från sitt eller sina uppdrag.

Beslut om misstroendeförklaring skall justeras omedelbart.

 • 18 Upplösning.

Föreningen kan upplösas genom röstning på två separata årsmöten.

Utlysning om upplösning ska ske i enlighet med publicering inför årsmöte och röstas igenom med tre fjärdedelars (¾) majoritet av närvarande medlemmarna på årsmötet. Avslutande omröstning om upplösning av föreningen sker sedan på nästa års årsmöte där tre fjärdedelars (¾) majoritet av närvarande medlemmarna krävs för att upplösningen ska vara slutgiltig.

Vid eventuell total upplösning skall eventuella tillgångar förvaltas av Linnéstudenterna i Växjö till dess att en ny utbildningsförening för lärarstuderande bildas. Blir resultatet av en upplösning att PEDAL splittras upp i nya föreningar fördelas tillgångarna lika.