Stadgar

Stadgar för PEDAL (Pedagogalliansen)
Antagna 980512
Reviderade stadgar antagna: 981123, 991103, 001116, 010308, 011108, 021107, 031106, 041111, 051110, 061116, 071122, 081112, 090217, 091109, 100222, 101130, 130313, 140515, 141128, 151127, 161125, 171017, 171124, 180423, 180525, 190520, 191120, 210421, 221220, 230327, 231116.

§ 1 Namn och sammansättning.
PEDAL står för Pedagogalliansen och är en ideell förening som främst riktar sig till lärarstuderande i Växjö vid Linnéuniversitetet. Föreningen består av styrelse, utskott, arbetsgrupper och övriga medlemmar.

§ 2 Värdegrund.

Linnékårens värdegrund och relevanta policydokument är utgångspunkten för all verksamhet i PEDAL.

§ 2.1 Diskriminering

PEDAL ska vara inkluderande för alla och tar avstånd från all form av diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna som anges i diskrimineringslagen (SFS 2008:567, SFS 2014:958)

 

§ 3 Syfte.
PEDAL skall:

 • Hjälpa studenter på lärarutbildningen att påverka sina respektive kurser.
 • Verka för att diskutera, påverka och belysa utbildningsfrågor både lokalt, regionalt och nationellt om möjlighet finns.
 • Verka för ett bra samarbete mellan studenter, lärare, institutioner och nämnder.
 • Stärka gemenskapen mellan lärarstudenter.
 • Värna om sina medlemmar och arbeta för ett tryggt campusliv.

 

§ 4 Medlemskap i PEDAL.
Medlemskap erbjuds alla lärarstudenter vid Linnéuniversitetet. För utomstående som vill delta i Pedals aktiviteter finns temporära medlemskap som kan köpas av alla. 

För medlemskap krävs att medlemsavgiften är betald samt att vederbörande fyllt 18 år.

Alla medlemmar i styrelsen, utskotten och kickoff-gruppen skall vara betalande medlemmar av ordinarie medlemskap.

Medlemmar i lärarstudenternas förening i Kalmar, KAROLIN, har rätt att delta i Pedals evenemang på samma villkor som en medlem i PEDAL. Studenter som byter studieort till Växjö från Kalmar ska ha möjlighet att få ett medlemskap i PEDAL motsvarande det de har i KAROLIN utan några extra omkostnader, mot att de uppvisar någon sorts kvittens eller medlemskapskort.

 

§ 4.1 Temporärt medlemskap.
Temporärt medlemskap erbjuds alla som inte redan är medlem i PEDAL. Detta är menat att involvera andra än lärarstudenter i Pedals verksamhet. Temporära medlemskap erbjuds endast på aktiviteter där ansvariga styrelsemedlemmar i förväg har bestämt att temporära medlemskap kommer att godkännas.

 

§ 4.2 Ordinarie medlemskap.
Ordinarie medlemskap erbjuds personer som är lärarstudenter vid Linnéuniversitetet.

 

§ 4.3 Hedersmedlemskap.
Hedersmedlemskap nomineras automatiskt till den som suttit i Pedals styrelse under ett (1) verksamhetsår. Medlem som med extra värdefullt arbete och förtjänstfullt engagemang stöttat PEDAL och Pedals verksamhet kan nomineras till hedersmedlem via motion med medföljande motivering till valberedningen innan första (1) ordinarie medlemsmötet. Valberedningen väljer upp till tre kandidater som sedan röstas om tillsammans med avgående styrelsemedlemmar under första (1) ordinarie medlemsmötet. Sittande valberedning kan ej nomineras. Utöver föregående styrelsemedlemmars hedersmedlemskap kan högst tre (3) hedersmedlemskap delas ut under första (1) ordinarie medlemsmötet. Som tack för sitt arbete är hedersmedlemmen medlem i PEDAL så länge som personen önskar. Beslut om samtliga hedersmedlemskap ska tas vid ordinarie medlemsmöte och röstas om individuellt per nominerad hedersmedlem. Därefter bokförs hedersmedlemskap manuellt i
medlemskapspärmen och Cardskipper.

 

§ 4.4 Medlemskapsregler vid studieuppehåll.
För medlemmar som väljer att begära studieuppehåll i upp till ett (1) år, förlängs deras medlemskap automatiskt i ett (1) år, om detta meddelas styrelsen.

 

§ 4.5 Medlemskapsregler vid kompletterande pedagogiska kurser.
För medlemmar som väljer att läsa kompletterande kurser efter avslutat program, krävs att en ny medlemsavgift avläggs för att fortsatt vara medlem.

 

§ 4.6 Uteslutande av medlemmar.
Medlem som skadat föreningens syfte eller anseende och/eller brutit mot värdegrunden kan uteslutas på plats med omedelbar verkan av en majoritet i styrelsen.

Vid misskötsel under Pedals evenemang kan medlem tilldelas officiell varning och omedelbart tvingas lämna aktiviteten. Ärendet diskuteras under nästkommande styrelsesammanträde där medlemmen kan kallas och varaktigheten på varningen beslutas samt protokollförs. Vid ytterligare överträdelser under varningens period fattar styrelsen beslut kring uteslutande och eventuell uteslutningsperiod.

 

§ 4.7 Medlemskapsregler vid byte av utbildning inom lärarutbildningen.
Vid byte av utbildning inom lärarutbildningen kan medlemskap förlängas kostnadsfritt om sittande styrelse meddelas om bytet av utbildning och den som byter utbildning redan betalat för medlemskap för hela studietiden. Förlängningen kan bara ske om bytet sker till en utbildning som också inkluderas av den pedagogiska utbildningen. Annars ska medlemskapet upphöra i enlighet med vanliga medlemskapsregler.

 

§ 5 Medlemsavgift.
Beslutas vid första (1) ordinarie medlemsmötet.

 

§ 6 Verksamhetsår.
Verksamhetsåret löper från 1:a januari till och med 31:a december samma år. Tiden från första (1) ordinarie medlemsmöte fram till den 1:a januari består av en inlärningsperiod där föregående styrelse introducerar den nya.

 

§ 7 Medlemsmöten.
Varje år ska styrelsen kalla till minst tre (3) medlemsmöten varav två (2) är ordinarie medlemsmöten. Ett (1) ordinaire medlemsmöte ska vara årsmöte för att tillsätta styrelsen samt ett (1) ordinarie medlemsmöte ska besluta om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Minst ett (1) medlemsmöte ska tillsätta valberedningen (§16). Styrelsen fastställer tidpunkt och plats för medlemsmötena. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast tjugoåtta (28) dagar innan medlemsmötena.

Dagordning och handlingar till medlemsmötena ska vara medlemmarna tillhanda senast tio (10) dagar innan medlemsmötena.

 

§ 7.1 Första (1) ordinarie medlemsmöte (årsmötet):

 • Hålls en gång per år i slutet av november.
 • Upprätta en röstlängd.
 • Fastställa medlemsavgiften.
 • Välja en till två revisorer.
 • Tillsätta styrelse, på förslag av valberedningen och inkomna nomineringar. Representanter från olika inriktningar inom lärarutbildningen bör eftersträvas.
 • Tillsättande av hedersmedlemskap.

Följande styrelseposter ska tillsättas vid första (1) ordinarie medlemsmöte:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Aktivitetsansvarig
 • Två utbildningsansvariga
 • Två socialt ansvariga
 • Webb/Infoansvarig
 • Jobbansvarig

Vid händelse att valberedningen inte funnit tillräckligt antal kandidater för att fylla antalet poster i styrelsen delegerar första (1) ordinarie medlemsmötet styrelsen att snabbast möjligt hitta kandidater och tillsätta platserna. Detta gäller även om någon post under året blir vakant.

 

§ 7.2 Andra (2) ordinarie medlemsmöte skall:

 • Äga rum i slutet av januari.
 • Godkänna verksamhetsberättelsen.
 • Godkänna ekonomiska berättelsen.
 • Godkänna revisionsberättelsen.
 • Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Fastslå budget för verksamhetsåret.
 • Fastslå verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

 

§ 7.3 Motionsrätt.
Motionsrätt tillkommer medlemmar i PEDAL.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före medlemsmötet.

 

§ 7.4 Kallelse.
Kallelse till ett medlemsmöte skall utgå senast tjugoåtta (28) dagar före medlemsmötet.

 

§ 7.5 Rösträtt.
Rösträtt tillkommer alla ordinarie medlemmar i PEDAL.

 

§ 7.6 Närvaro.
Medlemsmötena är offentliga. 

 

§ 7.7 Beslutsformer.
Omröstning sker öppet, såvida ingen medlem begär sluten omröstning. I omröstning där utfallet blir lika har ordförande i PEDAL utslagsröst.

 

§ 7.8 Extra medlemsmöten.
Extra medlemsmöten hålls då en majoritet av styrelsen, eller minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna, så kräver.

 

§ 8 Styrelsen.
Styrelsen måste bestå av ordförande, kassör och sekreterare för att vara giltig. Utöver dem skall styrelsen bestå av vice ordförande, aktivitetsansvarig, två utbildningsansvariga, två socialt ansvariga, webb/infoansvarig och jobbansvarig. Dessa poster får men bör inte vara vakanta.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande samt minst 50 % av styrelsens totala antal medlemmar är närvarande. Alla styrelsemedlemmar äger yttrande- och rösträtt. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Röstning sker öppet såvida ingen medlem begär sluten omröstning.

Ordförande är mötesordförande. Vid dennes frånvaro blir vice ordförande mötesordförande. Ledamot som ej kan deltaga på styrelsemöte skall meddela detta till ordförande snarast möjligt.

Ordförande och kassör agerar firmatecknare var för sig, vilket innebär att de har rätt att skriva på avtal och kontrakt i föreningens namn. Firmatecknarna företräder föreningen gentemot den bank PEDAL är ansluten till samt har rätten att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank. .

Det åligger styrelsen att:

 • Föreslå budget för kommande verksamhetsår.
 • Föreslå verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 
 • Utse representanter för PEDAL i olika sammanhang.
 • Tillsammans ansvara för hemsidans innehåll.
 • Ansvara för merparten av informationsspridningen och marknadsföringen.
 • Sammanträda minst en (1) gång i månaden under verksamhetsåret bortsett från juni, juli och augusti.

 

§ 8.1 Mandatperiod.
Samtliga styrelseposter väljs på en mandatperiod av ett (1) år. Skulle en styrelseledamot ej fullfölja sitt uppdrag eller missköta sin post kan en majoritet av styrelsen besluta om att välja in en ny ledamot som ersätter den avgående styrelseledamoten på ett insatt medlemsmöte. Styrelseledamot som önskar avsäga sig sitt förtroendeuppdrag skall göra detta skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan vederbörande lämnar sitt uppdrag, såvida särskilda skäl ej föreligger.

 

§ 9 Presidiet.
Består av ordförande, vice ordförande och kassör.

 

§ 9.1 Ordförande.
Ordförande agerar firmatecknare med kassören var för sig. Det åligger ordförande att leda styrelsens arbete under året och se till att arbetsbördan fördelas på ett effektivt sätt inom styrelsen. Ordförande ansvarar för att kallelse till ordinarie medlemsmöten utannonseras samt skickar ut kallelse till styrelsemöte minst två dagar innan styrelsemötet. Ordförande ansvarar för att upprätta verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och ansvarar för kontakten med lärarutbildningskansliet.

 

§ 9.2 Vice ordförande.
Är kontorsansvarig och skall se till att det alltid finns någon på kontoret under öppettider. Ansvarar för kontakten med sponsorer. Ansvarar för kontakten med eventuella samarbetsföreningar och samarbetsföretag vid större inköp och beställningar som rör hela föreningen.

 

§ 10 Kassör och ekonomi.
Det ekonomiska året löper från 1 januari till 31 december. Kassören skall till andra (2) ordinarie medlemsmöte lämna ett budgetförslag byggt på utskottens dito. Budgetförslaget skall göras i samråd med presidiet. Kassören ansvarar för det kontinuerliga bokföringsarbetet i föreningen och ska vid behov kunna redovisa föreningens ekonomiska situation på styrelsemöten. Kassör och ordförande agerar firmatecknare var för sig. Kassören ansvarar för att protokollen skickas in till Pedals revisor/revisorer.

§ 10.1 Revidering.

Föreningens verksamhet ska årligen revideras. Revisorerna ska få föreningens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och ekonomiska handlingar senast tjugoåtta (28) dagar före andra (2) ordinarie medlemsmötet.

 

§ 11 Sekreterare.
Skickar protokollen inom en (1) vecka för justering till mötesordförande och justerare. Dessa har sedan tre dagar på sig att göra justeringar. Senast två (2) veckor efter mötet skall protokollet finnas justerat och underskrivet på Pedals kontor. Är också ansvarig för medlemsregistret och dess uppdaterande, samt ansvarar för att kontoret och förråden ser representativt ut.

 

§ 12 Webb/infoansvarig.
Har ansvar för att hemsidan uppdateras och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Skall också ansvara för att kontorets dator fungerar och har de program som behövs för att på ett bra sätt kunna bedriva föreningsarbetet. Ansvarar för all marknadsföring av föreningen och dess arrangemang. Ansvarar även för att veckobrev skickas ut till föreningens medlemmar.

 

§ 13 Jobbansvarig.
Jobbansvarig skall fungera som en länk mellan PEDAL och Slottsstallarnas styrelse, och eftersträva att kontinuerligt ta del av information som rör Slottsstallarnas verksamhet. Denna ansvarar även för rekrytering av personal till de tillfällen då PEDAL ansvarar för Slottsstallarna.

 

§ 14 Utskotten.
Utskotten i PEDAL bör vara:

 • Utbildningsutskottet (STOOL, Studieorienterade OrangeOverallklädda Lärare)
 • Sociala utskottet (POOL, Partyfixande OrangeOverallklädda Lärare) 
 • Aktivitetsutskottet (FIOOL, FritidsIntresserade OrangeOverallklädda Lärare)

Utskottsansvariga i styrelsen ansvarar för att tillsätta medlemmar till sitt utskott samt är sammankallande i utskotten. Styrelsen skall informeras då nya utskottsmedlemmar har tillsatts. Ansvariga ska även se till att information från utskotten vidarebefordras till styrelsen och vice versa. Utskotten har inte beslutsrätt utan endast förslagsrätt till Pedals styrelse. Styrelsen äger rätt att delegera beslutsrätten till utskotten. 

Varje utskottsansvarig skall lämna förslag på verksamhetsplan samt budget för sin verksamhet till styrelsen senast sex (6) veckor innan andra (2) ordinarie medlemsmöte. Detta beslutas under andra (2) ordinarie medlemsmöte. 

 

§ 14.1 Utbildningsutskottet: STOOL
Skall:

 • Ledas av styrelsens två (2) utbildningsansvariga.
 • Bevaka lärarutbildningen i Växjö vid Linnéuniversitet
 • Sträva efter att ordna olika föreläsningar och seminarier (minst en per termin) som kan tänkas vara av intresse för föreningens medlemmar. Detta kan med fördel göras i samarbete med fackförbunden.
 • Sträva efter att inneha platser i styrelser, nämnder och grupper där föreningsmedlemmarna har intresse, genom att föreslå och nominera lämpliga kandidater.
 • Vidarebefordra information till medlemmarna via web/infoansvarig.

 

§14.2 Sociala utskottet: POOL
Skall:

 • Ledas av styrelsens två (2) socialt ansvariga. 
 • Ansvara för föreningens sociala och kulturella evenemang.
 • Sträva efter samarbete med andra föreningars motsvarighet till Pedals sociala utskott POOL.
 • Ansvara för att ordna jobbare till samtliga evenemang samt se till att tiderna samordnas.

 

§ 14.3 Aktivitetsutskottet: FIOOL
Skall:

 • Ledas av styrelsens aktivitetsansvariga. 
 • Ansvara över de idrotts- och aktivitetsorienterade händelserna i PEDAL.
 • Sträva efter samarbeten med rörelser som ordnar aktiverande aktiviteter.

 

§ 15 kickoff-gruppen.
Styrelsen utser endast en kickoff-ansvarig som är ordförande och sammankallande i kickoff-gruppen. Den kickoff-ansvariga tillsätter i samråd med styrelsen kickoff-gruppens medlemmar. Samtliga medlemmar skall ha giltigt medlemskap i PEDAL. Kickoff-ansvarig ansvarar också för att informationen från kickoff-gruppen förmedlas till styrelsen och vice versa. Kickoff-gruppen skall i samband med de nya lärarstudenternas studiestart ansvara för att sociala aktiviteter av olika slag anordnas, med strävan mot att dessa aktiviteter ska passa alla. Eventuellt överskott från kickoffen skall oavkortat gå till föreningen.

 

§ 16 Valberedningen.
Styrelsen skall ungefär åtta (8) veckor innan första (1) ordinarie medlemsmötet tillsätta en valberedning genom ett medlemsmöte. Denna skall bestå av en sammankallande avgående styrelsemedlem, samt minst två andra avgående styrelsemedlemmar. Utöver dessa ska förslagsvis två (2) medlemmar i PEDAL som inte ingår i styrelsen ingå i valberedningen. Ifall ingen i den nuvarande styrelsen avgår, delegeras den sammankallande valberedningsposten till en medlem vald genom ett medlemsmöte. Valberedningens uppgift är att presentera kandidater till ny styrelse, revisorer och hedersmedlemmar. Dessa skall presenteras i handlingarna senast två (2) veckor före första (1) ordinarie medlemsmöte. I det fall en medlem i valberedningen anses jävig, skall denne inte medverka i beslutet gällande kandidaten.

 

§ 17 Stadgaändringar.
Förslag till ändringar av föreningsstadgarna lämnas skriftligen till styrelsen minst två (2) veckor före nästkommande medlemsmöte. Det åligger styrelsen att yttra sig över förslaget. Förändringen görs om förslaget går igenom med minst 2/3 majoritet på ordinarie medlemsmöte. Motioner och propositioner gällande förslag till stadgeändringar skall finnas medlemmarna tillhanda senast tio dagar före ordinarie medlemsmötet. Linnékåren och den bank PEDAL är ansluten till ska även få en kopia på de nya stadgarna. 

 

§ 18 Misstroendeförklaring.
35 medlemmar eller samtliga revisorer kan väcka fråga om misstroendeförklaring mot styrelseledamot. En anmälan om misstroende ska innehålla samtliga 35 underskrifter, eller samtliga revisorers underskrifter, en motivering om varför misstroende väcks samt mot vem eller vilka detta väcks. 

Frågan om misstroendeförklaring, innehållande allt som nämns ovan, anmäls till sittande styrelse. När sådan anmälan inkommit ska styrelsen kalla till medlemsmöte inom tjugoen (21) dagar för att enbart behandla frågan om misstroendeförklaring. Vid fråga om misstroendeförklaring skall samtliga röster på medlemsmötet avges genom sluten votering. 

Vinner fråga om misstroendevotering bifall av två tredjedelar (2/3) av de närvarande vid det behandlande medlemsmötet, entledigas styrelseledamoten eller styrelseledamöterna från sitt eller sina uppdrag. Beslut om misstroendeförklaring skall justeras omedelbart.

 

§ 19 Upplösning.
Föreningen kan upplösas genom röstning på två (2) separata ordinarie medlemsmöten. Utlysning om upplösning ska ske i enlighet med publicering inför det första (1) ordinarie medlemsmötet och röstas igenom med tre fjärdedelars (¾) majoritet av närvarande medlemmarna på det första (1) ordinarie medlemsmötet. Avslutande omröstning om upplösning av föreningen sker sedan på nästa års första (1) ordinarie medlemsmöte där tre fjärdedelars (¾) majoritet av närvarande medlemmarna krävs för att upplösningen ska vara slutgiltig. 

Vid eventuell total upplösning skall eventuella tillgångar förvaltas av Linnékåren i Växjö till dess att en ny utbildningsförening för lärarstuderande bildas. Blir resultatet av en upplösning att PEDAL splittras upp i nya föreningar fördelas tillgångarna lika.